top of page
Algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op

www.id-twix.be

 

 

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de BLANCATEX BV met ondernemingsnummer 447.567.403 en maatschappelijke zetel te Bredabaan 675, Brasschaat (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Id-twix wordt geplaatst via www.id-twix.be

De website van de BLANCATEX BV werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon.


Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met id-twix in geval van onduidelijkheid.

Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.id-twix.be

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant de betaling heeft uitgevoerd.


De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Amelie-Antwerp voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘contact‘ of via e-mail aan info@id-tiwx.be of op het telefoonnummer +32 (0) 497 40 32 91. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.


Voor levering in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten, met uitzondering van een aankoop onder €100 (€5,99 verzendkosten). 


Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 7 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

 

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België.
De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres.

De koper neemt de verzendingskosten op zich voor België. Hoger onder art. ‘betaling’ wordt een overzicht van de verzendingskosten naar andere landen en in België gegeven.


De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Retour


Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in id-twix.

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Blancatex BV, Bredanbaan 675, Brasschaat.

Terugzending vanuit België, staat de klant zelf in voor alle kosten.


In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via overschrijving. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder art. ‘betaling’.

(hier komt dan een knop met een document dat ik zal maken dat ze moeten toevoegen bij een retour, zoals gegevens en bankrekeningnummer en dergelijke)

 

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen telefonisch via het nummer +32 (0) 497 40 32 91 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres Blancatex, Bredabaan 675, Brasschaat, via een bericht op de contactpagina van de webshop, een mail naar info@id-twix.be. De klant mag een antwoord verwachten binnen 48u.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 
Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 
Aansprakelijkheid voor gebruik website

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

Bescherming van de privacy

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper.  

 

Met deze voorwaarden leeft de verkoper de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met Id-twix. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via www.id-twix.be na het inloggen.

 
Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

 
Bijkomende vragen

Voor bijkomende vragen kan u zich wenden tot Blancatex, Bredabaan 675, Brasschaat of contact opnemen via info@id-twix.be

bottom of page